Kirjaudu sisään    Suomeksi På svenska

Käyttäjätunnus:

Salasana:

Olen unohtanut tunnukseni

RTU:n hallitus tiedottaa: Valtion vestes neuvottelutuloksen tiivistelmä 2018

Lisätty: 10.02.18 12:11:18    Muokattu: 11.02.18 13:02:36

Valtion virka- ja työehtosopimus 2018-2020
neuvottelutulos 9.2.2018 klo 22.30,
voimaantulo edellyttää osapuolten hallintojen hyväksynnän
 
Sopimuskausi 1.2.2018 – 31.3.2020 (26kk)
Palkankorotukset yhteensä 3,45%
yleiskorotukset yht. 2,10%, virastoerät yht. 1,35%
 
Yleiskorotukset:
1.4.2018      1,00%
1.4.2019      1,10% kuitenkin vähintään 24€
Huom. Euromääräinen korotus keskimääräisin heijastuksin 30€
Leikkauspiste tehtäväpalkassa n. 2182€. Noin 27% euromääräisen korotuksen piirissä
 
Virastoerät (paikalliset erät):
1.6.2018      0,60%           neuvoteltava 15.5.2018 mennessä (+2kk)
1.4.2019      0,75%           neuvoteltava 15.3.2019 mennessä (+2kk)
Mikäli jaosta ei sopua, erät jaetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena
Erät voidaan virastotasolla sopia yhdellä kertaa, toteutus vaiheistaen
 
Euromääräisten palkkojen ja lisien yleiskorotus:
Virkamiesten euromääräisinä vahvistettuja tai sovittu kuukausipalkkoja ja tuntipalkkaisten virkamiesten tuntipalkkoja tarkistetaan 1.4.2018 alkaen 1,00 prosentilla ja 1.4.2019 1,1 prosentilla, kuitenkin vähintään 30 eurolla. 
Niitä euromääräisiä palkanlisiä ja lisäpalkkioita, joita on ennestään voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten vakiintuneen käytännön perusteella tarkistettava yleiskorotuksin, korotetaan 1.4.2018 alkaen 1,00 prosentilla ja 1.4.2019 1,1 prosentilla.
 
Virastoerät eräissä fuusiovirastoissa:
Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Luonnonvarakeskuksen, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin ja Opetushallituksen virastoerät on sidottu kunkin vpj-sopimuksen osalta kustannusten rahoitukseen siten kuin siitä on sovittu eräissä organisaatiomuutostilanteissa tehtävien vpj-sopimusten rahoituksesta 9.1.2018 tehdyn virka- ja työehtosopimuksen 6 §:ssä.
Vuoden 2019 alusta perustettavien Ruokaviraston ja Liikenne- ja viestintäviraston vpj-sopimusten rahoituksesta neuvotellaan maaliskuun 2018 loppuun mennessä keskustason osapuolten kesken tavoitteena varata lakkaavien virastojen (Eviran, Maaseutuviraston ja siirtyvän henkilöstön osalta Maanmittauslaitoksen sekä Trafin ja Viestintäviraston) vuosien 2018 ja 2019 virastoerät fuusio-vpj-sopimusten rahoitukseen.
Jos edellä mainittua sopimusta rahoituksesta ei synny keskustason osapuolten kesken, vuoden 2018 virastoerän toteuttamisesta sovitaan kyseisissä virastoissa.
 
Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä:
Virkamiehelle ja työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 2.9.2018 (huom. korjattaneen 3.9.) ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 %:a yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta (=poissaoloajan palkka).
 
Kertaerää ei makseta, mikäli virkamiehellä tai työntekijällä ei ole edellä sanottuna aikana ollut yhtään palkallista päivää (=saanut palkkaa). Mikäli virkamies tai työntekijä on ollut edellä 1 momentissa sanottuna aikana osa-aikainen, kertaerän suuruus määräytyy 18.11.2018 voimassa olleen osa-aikaprosentin mukaisesti.
 
Kertaerän maksaminen perustuu virastojen tuloksellisuutta edistävien ja tuottavuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen vuosina 2018 ja 2019.  Virastoissa valmistellaan ja toteutetaan tuloksellisuutta edistäviä muutoksia ja toimenpiteitä yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa. Tuloksellisuustavoitteiden saavuttamisessa on keskeistä henkilöstön osaamisen mahdollisimman hyvä hyödyntäminen. Tuloksellisuuden edistäminen koskee valtionhallinnon koko henkilöstöä. Tuloksellisuuden edistymistä myös seurataan ja siitä raportoidaan pyydetyillä tavoilla.
 
Huom. Kertaerän maksaminen ei ole ehdollinen tuloksellisuustoimille
 
Henkilöstön edustajien palkkiot:
Päätoimisten ja sivutoimisten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkioita korotetaan 1.4.2018 alkaen 4,00% ja kuukausipalkkion vähimmäismäärä 80 euroksi. (aiemmin 75,32€)
 
Yleinen virka- ja työehtosopimus, muutokset:
LIITE 2 ”luottamusmiessopimus”
lisätään 9 §:n soveltamisohjeeseen 3 momentti
Viraston valmistautuessa rakenteellisiin muutoksiin arvioidaan luottamusmiesten ajankäytön tarvetta erikseen riittävän ajankäytön varmistamiseksi.
 
Työaikasopimus, muutokset:
 
3§ työajaksi luettava aika, soveltamisohje:
4. Työstä vapautukset ja niiden lukeminen työajaksi
I) Tapaukset, joissa on järjestettävä vapautus työstä ja joissa vapautus luetaan työajaksi
Sopimuksen 3 §:ssä sovitun lisäksi työajaksi luetaan aika, joka kuluu
-------------
b) työ- tai vapaa-aikana kuulemiseen todistajana tuomioistuimessa asiassa, jossa valtio on asianosainen tai jossa virkamies tai työntekijä on työtehtäviä hoitaessaan joutunut asianomistajan asemaan taikka johon hänet on kutsuttu valtion työnantajaviranomaisen tai virallisen syyttäjän puolesta sekä kuulemiseen edellä mainituissa tilanteissa poliisikuulustelussa,
 
Työajaksi luetaan siis nyt myös aiemmat II) e+f. Aiemmin I) b vain: ”valtion työnantajaviranomaisen tai virallisen syyttäjän puolesta kutsuttuna todistajana työaikana tuomioistuimessa kuulemiseen”  
 
9 § Työvuorot ja työvuoroluettelo viikko- ja jaksotyössä
Soveltamisohje, 4.mom.
Lisäys: Työvuoroluetteloa voidaan muuttaa myös asianomaisen virkamiehen tai työntekijän toivomuksesta, mikäli muutoksesta sovitaan työnantajan kanssa. 
 
17 § Lisä- ja ylityökorvausten määräytyminen keskeytyneessä työjaksossa tai -viikolla
Lisäys pykälätekstin loppuun: Myös muuhun, lomarahavapaapäivällä alkavaan ja päättyvään seitsemän vuorokauden pituiseen yhdenjaksoiseen lomarahavapaajaksoon sisältyvät, edellisessä lauseessa mainitut, vapaaksi annetut päivät ovat keskeytyspäiviä. 
25 § Korvaus hälytysluonteisesta työstä viikko- ja jaksotyössä sekä sen sopiminen virastotyöhön
Poistetaan rajoituksia minkälaisissa tehtävissä voidaan sopia maksettavaksi hälytysrahaa
Poistetaan 5.momentista:…koskien sellaista henkilöstöä, jonka tehtäviin keskeisesti kuuluu koneiden, laitteiden tai ohjelmistojen taikka muiden teknisten toimintojen ja prosessien häiriöttömyyden varmistaminen.
Soveltamisohje poistetaan kokonaan
 
Vuosilomasopimus, muutokset:
24 § Lomaraha
Korvataan ”osa-aikaeläke” termillä ”osittainen varhennettu vanhuuseläke”
7.momentti kuulumaan: Virkamiehelle tai työntekijälle, joka siirtyy osa-aikaiseksi osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vuoksi tai…., maksetaan lomaraha kaikilta niiltä lomapäiviltä, jotka hän on ansainnut siirtymähetkeen mennessä ja joilta hän ei ole saanut lomarahaa.
Lisätään soveltamisohje:
Mikäli kokoaikainen virkamies tai työntekijä haluaa sopia osa-aikatyöhön siirtymisestä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vuoksi, hänen tulee toimittaa työnantajalle kirjallinen todistus eläkkeestään.
 
Muuta sopimusratkaisussa sovittua:
 
Työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä
Muuttuva toimintaympäristö ja digitalisaatio vaikuttavat virastojen osaamistarpeisiin. Henkilöstön osaamista kehitetään ja vahvistetaan henkilöstövoimavarojen strategisella johtamisella. Osapuolet pitävät tärkeänä muun muassa Työelämä 2020 -hankkeen tuottamien toimintamallien hyödyntämistä sekä elinikäisen oppimisen tuomia mahdollisuuksia. Näillä voidaan parantaa virastojen toiminnan tuottavuutta, tuloksellisuutta sekä kannustaa henkilöstöä jaksamaan työelämän rakenteiden muuttuessa.
 
Työmarkkinaosapuolet ovat 18.12.2017 antaneet julkilausuman ”Jokainen häirintäteko on liikaa”. Tässä yhteydessä sopimusosapuolet kehottavat virastoja kiinnittämään erityistä huomioita häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseen.
 
Osapuolet pitävät tärkeänä, että valtion henkilöstön muutosturvaa valmistellaan yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa.
 
Kehityskeskustelut
Osapuolet suosittelevat, että kehityskeskusteluiden ja muiden yhteistoiminnallisten keskusteluiden yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota koko henkilöstön osaamistarpeisiin, mahdollisuuksiin kehittyä tehtävissään sekä ennakoitaviin viraston toiminnassa tapahtuviin muutoksiin.
 
Työryhmät:
 
Matkatyöryhmä
Matkatyöryhmän tehtävänä on sopimuskauden aikana valmistella ja neuvotella vuosittaiset matkakustannusten korvausten tarkistukset. Tämän lisäksi työryhmä tekee korjausehdotukset valtion matkustussääntöön siten, että se vastaa nykyaikaista joustavaa toimintaa. Keskeisenä tarkoituksena on nykyistä vähemmän aikaa vievä prosessi matkustustavan valinnassa ja silti kustannustehokas toiminta moniverkostoituneessa virastokentässä.
Tilastotyöryhmä
Tilastoryhmä jatkaa toimintaansa seuraamalla pysyvän vuosittaisen toimeksiantonsa mukaisesti työmarkkinoiden ansio-, tulo- ja kustannuskehitystä sekä valtion palkansaajien ostovoimaa ja ansiotasoa ja sen kehitystä mukaan lukien palkkaliukuma.
Lisäksi tilastoryhmä seuraa, kuinka luottamusmiessopimuksen 12 §:n mukainen tietojen luovutus virastoissa toteutuu ja tarvittaessa ohjeistaa ja tarjoaa yhteistä koulutusta tilastoyhteistyön kehittämiseksi. Tilastoryhmä tarkastelee valtiovarainministeriön neuvotteluviranomaisen/viraston tilastoyhteistyötä koskevan määräyksen päivittämistarvetta ja tekee mahdollisesti tarvittavat muutokset.
 
Valtion palkkausjärjestelmän kehittämisryhmä
Osapuolet jatkavat vpj:n kehittämistyötä edellisellä sopimuskaudella työskennelleen vpj-työryhmän työn pohjalta. Tavoitteena on sopia yhdestä palkkausjärjestelmästä, jota voidaan soveltaa koko valtionhallinnossa. Uudistetun yhteisen vpj:n tarkoituksena on vastata erityisesti tuloksellisuuden, muuttuvan työelämän, henkilöstön liikkuvuuden sekä virastorakenteessa tapahtuvien muutosten tuomiin vaatimuksiin. Uuden palkkausjärjestelmän on tarkoitus myös kehittää virastojen mahdollisuuksia tehokkaaseen ja tuottavuutta parantavaan johtamiseen ja toimintaan, kannustaa henkilöstöä hakeutumaan vaativampiin tehtäviin ja parempiin työsuorituksiin sekä mahdollistaa henkilöstön oikeudenmukainen ja kannustava palkitseminen.
 
Työaikatyöryhmä
Työaikatyöryhmä jatkaa työtään tehtävänään käsitellä työaikoihin liittyviä asioita.
Työaikatyöryhmän tehtävänä on 1.5.2018 mennessä selvittää, millä edellytyksillä ja millä menettelyllä työnantajalla on oikeus sijoittaa työaikaa viraston aukioloajasta poikkeavasti sekä siten, että järjestelyissä voitaisiin ottaa huomioon henkilöstön tarpeet ja toiveet sekä vapaaehtoisuus. Työryhmän erityisenä tehtävänä sopimuskaudella on selvittää lepoaikojen toteutumista virastoissa, muun muassa virkamatkoilla vapaa-aikana tapahtuvaan matkustamiseen liittyen. Selvityksen perusteella työryhmässä valmistellaan tarvittaessa lisäohjeita henkilöstön työssäjaksamisen ja työvuoroista palautumisen edistämiseksi. Työryhmä käsittelee myös muita sopimuskaudella esille tulevia työaika-asioita.
 
 

 

Ajankohtaista:

19.02.18
RTU:n Frisbeegolf 8.-9.6.2018 Puijo, Kuopio
Lue lisää...
19.02.18
RAJATURVALLISUUSUNIONIN SENIORIT RY KOKOUSKUTSU / GRÄNSSÄKERHETSUNIONENS SENIORER RF. JÄSENKIRJE
Lue lisää...
15.02.18
Ajankohtaista asiaa Ifistä: Mitä tehdä, jos sairastuu ennen lomalle lähtöä?
Lue lisää...
10.02.18
RTU:n hallitus tiedottaa: Valtion vestes neuvottelutuloksen tiivistelmä 2018
Lue lisää...
11.12.17
Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien henkilöstön eläketurva
Lue lisää...
10.10.17
Seniorit ampumahiihdon mc-kisaan Kontiolahdelle
Lue lisää...
01.09.17
Mökkiviikot ajalle joulukuu 2017 – huhtikuu 2018 on arvottu, onnea voittajille.
Lue lisää...
27.06.17
RTU:n Seniorien syysretki 2017 Lappiin ja Pohjois-Norjaan.
Lue lisää...
12.06.17
23. AY-GOLF SM 11.-12.8.2017, Holiday Club Golf, Lappeenranta
Lue lisää...
22.03.17
Centrum Balticum pulloposti on Itämeren alueen kehitykseen keskittyvä kolumnisarja, joka rantautuu sähköpostitse jo noin 10 000 suomalaiselle.
Lue lisää...
Lue lisää arkistosta